De fem asiatiske landene Kina, India, Japan, Singapore og Sør-Korea ble i 2013 tatt opp som permanente observatører i Arktisk Råd. Russland og Canada var lenge skeptiske til å ta asiatiske land inn i Arktisk Råd, USA avventet situasjonen mens de nordiske landene var positive til å ta de fem asiatiske landene inn i rådet. På Kiruna-møtet i Arktisk Råd i mai 2013 falt imidlertid alle medlemslandene ned på et felles standpunkt om å ønske de asiatiske landene velkommen. I tillegg til at de asiatiske landene ved opptak i Arktisk Råd forplikter seg til å følge Havretten i sin Arktis-politikk, forventes det nå at de asiatiske landene kan bidra positivt både i forhold til klimaforskning og økonomisk utvikling i regionen. Flere asiatiske land bruker en relativt stor andel av BNP på forskning, og Kina, India, Japan og Sør-Korea har alle forskningsstasjoner på Svalbard.

 Bilde: Den kinesiske isbryteren Xuelong i drivisen i Arktis. (Timo Palo/CC BY-SA 3.0)

De tre nordøst-asiatiske landene Kina, Japan og Sør-Korea er de tre største skipsbyggingsnasjonene i verden. Landene handler alle mye med utlandet, og vil derfor spille en sentral rolle i utviklingen av den nordlige sjøruten mellom Asia og Europa. De er også store importører av olje og gass, og vil være potensielle markeder hvis det blir kommersielt levedyktig å utnytte energiressursene i Arktis. Russland er hovedaktøren i Arktis, og påvirker derfor i stor grad asiatiske lands muligheter til å ta del i utviklingen i området. Russland har det siste året åpnet for større kinesisk engasjement i Arktis, men ønsker samtidig å unngå en utvikling i regionen som kan utfordre russisk suverenitet.

<<Tilbake til oversiktside "Flashpoints"
<<Tilbake til forsiden

Videre lesning;

De to forskningsinstitusjonene Fridtjof Nansen Institutt (FNI) og Institutt for forsvarsstudier (IFS) har et større forskningsprosjekt om Asia i Arktis. http://www.asiarctic.no/

Om forfatteren:

Jo Inge Bekkevold er forskningsleder ved Senter for Asiatiske Sikkerhetsstudier på Institutt for Forsvarsstudier. Jobber blant annet med et prosjekt om Kinas vekst og nye lederskap, og er også involvert i forskningsprosjektet AsiArctic, som ledes av Fridtjof Nansens Institutt (FNI), finansiert av Norges forskningsråd.